Verzekeringen vrijwilligers.


INFORMATIE.


Inleiding.

Vrijwilligers doen belangrijk werk. In 2008 bleek dat zij echter onvoldoende verzekerd waren en is hiervoor vanuit de overheid meer aandacht voor gevraagd. Dit heeft geleid tot financiele steun in de vorm van een Rijksbijdrage en hebben verzekeraars hiervoor producten voor ontwikkeld in de vorm van een Vrijwilligersverzekering via de gemeenten. De gemeenten verzekeren dit naar hun keuze collectief. Vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligers zelf hoeven geen actie te ondernemen en zij zijn automatisch verzekert voor het vrijwilligerswerk dat zij doen.

Wat geldt voor ons als organisatie en vrijwilligers?

Ter afdekking van risico’s is het sprake van een aantal verzekeringsaspecten, welke voor onze Buurtbusvereniging en haar vrijwilligers van belang zijn. Het Bestuur van de Buurtbusvereniging acht het van groot belang de informatie met haar leden/ vrijwilligers te delen en wel als volgt.

1. Het motorvoertuig, de Buurtbus.

De Buurtbus, het motorrijtuig is door de busmaatschappij (lees: Vervoerder) verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijk op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en hierbij is uiteraard ook de Wet Personenvervoer van kracht. Dit is in een “Overeenkomst tot Exploitatie van een Buurtbus” tussen de Buurtbusvereniging en de Vervoerder vastgelegd. De Buurtbusvereniging zelf is dus op generlei wijze bij de totstandkoming van deze noodzakelijke motorrijtuigen- verzekeringen(en) betrokken.

2. Vrijwilligers.

Er is geen sprake van enig dienstverband in welke vorm ook tussen de vrijwilliger(s) en de Vervoerder, en de Vervoerder is dan ook volgens eerder genoemde overeenkomst niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enig handelen en nalaten van een als buurtbuschauffeur ingezet lid/ vrijwilliger van de Buurtbusvereniging.

Maar waar gewerkt wordt, kan er iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. Om vrijwilligers voldoende te verzekeren is er sprake van een door de Gemeente Haaksbergen voor haar vrijwilligers gesloten Vrijwilligersverzekering. De polis  is specifiek afgestemd voor gemeenten, haar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en geldt als een aanvullende verzekering.De Vervoerder:

Naast bovenstaande is door de Vervoerder, Arriva,  ten behoeve van de vrijwilligers/ buurtbuschauffeurs van de Buurtbusverenigingen sprake van een afgesloten Collectieve Ongevallenverzekering.


A. De Vrijwilligersverzekering.

De vrijwilligersverzekering bestaat uit meerdere onderdelen voor schadeverzekeringen.

  • Collectieve Ongevallenverzekering vrijwilligers.
  • Aansprakelijkheid voor vrijwilligers.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/ vrijwilligersorganisaties.
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
  • Schadeverzekering Verkeersdeelnemers.
  • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Voor de actuele inhoud en dekkingsaspecten van de Vrijwilligerspolis, welke door de gemeente Haaksbergen voor haar vrijwilligers/ vrijwilligersorganisaties is afgesloten, verwijzen wij naar de website van ………………………………………….., waar het gehele verzekeringspakket in haar laatste versie staat beschreven:

B. Collectieve Ongevallenverzekering via de Vervoerder.

Op basis van de door de Vervoerder verstrekte informatie over deze verzekering het volgende:

De door de Vervoerder afgesloten Collectieve Ongevallenverzekering met beperkte dekking voor buurtbuschauffeurs zijn onderhavig aan de Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering..

Van belang is te vermelden dat deze polis dekking biedt aan personen, die de 75- jarige leeftijd nog niet bereikt hebben. (Als Buurtbusvereniging hebben wij hierop geen invloed en het betreft een acceptatiebeslissing van verzekeraars in deze verzekeringsvorm). .

De verzekerde bedragen zijn als volgt:

Ingeval van overlijden:                              Euro 25.000,-

Ingeval van blijvende invaliditeit:         Euro 50.000,-

Noot: Bij blijvende invaliditeit is het verzekerde bedrag een maximum en wordt op basis van de Algemene Voorwaarden en andere benodigde informatie een uitkeringspercentage voor een bruto-uitkering vastgesteld.


Tot slot:

Met bovenstaande hopen wij informatie enig inzicht te hebben gegeven in hetgeen op verzekeringsgebied voor vrijwilligers/ vrijwilligersorganisatie, met name in ons geval, aan de orde is. Wij zijn evenwel op generlei wijze betrokken bij het beoordelen, afsluiten en keuzes voor verzekeringen, reden waarom wij ook nadrukkelijk moeten stellen, dat aan de bovenstaande informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Als er vragen over het onderwerp verzekeringen zijn, kun je je wenden tot het het bestuur.

(Bronnen: gemeente Haaksbergen, Vrijwilligersnet Nederland, Arriva Nederland B.V.).

Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken (November 2018).