Protocol Buurtbus.

Protocol Buurtbus
OV Oost
2 Versie definitief, 20181101
Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891
Inhoudsopgave
Inleiding ……………………………………………………………………………………………………………………. 3
1.1 De Concessieverlener…………………………………………………………………………………………. 4
1.2 De Concessiehouder ………………………………………………………………………………………….. 4
1.3 Buurtbusvereniging ……………………………………………………………………………………………. 5
1.3.1 Eisen aan de buurtbuschauffeur ……………………………………………………………………. 5

 1. Starten en beëindigen buurtbusprojecten ………………………. 6
  2.1 Starten ……………………………………………………………………………………………………………… 6
  2.2 Beëindigen ……………………………………………………………………………………………………….. 7
 2. Financiën ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
 3. Verzekeringen ………………………………………………………………………………………………………… 8
 4. De buurtbus / het voertuig ………………………………………………………………………………………. 8
 5. Vervoerbewijzen …………………………………………………………………………………………………….. 8
  3 Versie definitief, 20181101
  Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891
  Inleiding
  De buurtbus is onderdeel van het openbaar vervoer. Dit protocol verduidelijkt de achterliggende
  organisatie, taken, rollen en verantwoordelijkheden van de bij het buurtbusproject betrokken partijen:
  Concessieverlener (provincies), Concessiehouder (de partij die de concessie uitvoert: de
  vervoerder(s)) en Buurtbusvereniging.
  De informatie in dit document is afgestemd op de buurtbus als statutaire vereniging (waarmee
  voldaan wordt aan de wettelijke vereisten voor verenigingen als gesteld in het BW art. 2:27)1 die
  ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Hieronder een schematische weergave van de
  onderlinge relaties tussen de drie partijen. De communicatielijnen over en weer zijn een gevolg van
  de verantwoordelijkheden.
  Het Protocol kan nader worden uitgewerkt in een handboek of werkinstructies.
  1 Een aantal buurtbuslijnen kent een andere organisatievorm. Dit heeft geen consequenties voor de wijze van
  samenwerken en de verantwoordelijkheden.
  Concessieverlener
  Is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en maakt
  het mogelijk dat de CH dit organiseert en uitvoert. De CV
  verplicht de CH ook de BBVen te faciliteren als onderdeel
  van het openbaar vervoer.
  Concessiebeschikking
  Concessiehouder
  is verantwoordelijk voor de
  organisatie en uitvoering
  van het openbaar vervoer.
  De CH faciliteert de BBVen
  om haar OV-netwerk te
  completeren.
  Faciliteren
  Buurtbusvereniging
  is verantwoordelijk voor de
  uitvoering van de dienstregeling(en)
  zoals overeengekomen met de CH.
  Reiziger
  Dienstverlening
  Vragen) Vragen): Reizigers kunnen vragen
  stellen aan buurtbuschauffeurs.
  De chauffeur kan doorverwijzen.
  Financiële bijdrage
  Vragen,
  Klachten,
  informatie
  4 Versie definitief, 20181101
  Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891
 6. De samenwerkende partijen
  1.1 De Concessieverlener
  De Concessieverlener
  • besluit vanuit haar verantwoordelijkheid voor het regionale openbaar vervoer over het aantal
  buurtbuslijnen en/of Buurtbusverenigingen;
  • betaalt de Concessiehouder voor de buurtbuslijnen volgens de financiële afspraken in de
  betreffende concessie;
  • stelt functionele eisen aan materieel en dienstregeling via het programma van eisen voor de OVconcessies;
  • verstrekt een subsidie voor Buurtbusverenigingen;
  • stelt de reizigerstarieven vast;
  • stelt de dienstregelingen vast;
  • voert overleg met Concessiehouder, Buurtbusvereniging(en) en andere stakeholders;
  • is in ieder geval, tenminste eenmaal per jaar, aanwezig bij het regionaal overleg van een
  concessie waarbij alle Buurtbusverenigingen, van die betreffende concessie, aanwezig zijn ;
  • controleert tijdens de looptijd van het buurtbusproject of het gewenste minimum aantal instappers
  van 400 per maand, gedurende één kalenderjaar gemiddeld per maand wordt bereikt, over drie
  opeenvolgende maanden (juli en augustus niet meegerekend);
  • toetst of de gewenste kwaliteit wordt geleverd. Checkt daartoe o.a. op het aantal reizigers en het
  passen van het buurtbusproject binnen het totale openbaar vervoer-aanbod.
  1.2 De Concessiehouder
  De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het openbaar vervoer en faciliteert de
  buurtbusprojecten.
  De Concessiehouder
 • stelt het voertuig of de voertuigen ter beschikking en voert het technische onderhoud uit;
 • draagt de kosten voor brandstof, het schoonmaken, het onderhoud en het stallen van het voertuig
  of de voertuigen;
 • stelt de dienstregeling op en betrekt daarbij de Buurtbusvereniging, omdat het van belang is om
  ook de lokale kennis en wensen te benutten in de besluitvorming;
 • zorgt ervoor dat de dienstregeling van de Buurtbusvereniging minimaal één gedeelde halte met
  een reguliere openbare vervoersvoorziening (bijvoorbeeld bus- of treinstation) heeft;
 • plaatst halteborden en -palen en informeert de Buurtbusvereniging en de reizigers over de
  dienstregeling;
 • informeert de Buurtbusvereniging actief over de dienstregeling, verschillende vervoerbewijzen, de
  tarieven en over lopende marketingactiviteiten;
 • zorgt op verzoek van de Buurtbusvereniging op eigen kosten voor een structurele oplossing in
  extra capaciteit, (een extra voertuig) als geconstateerd is dat er voor een specifieke buurtbusrit in
  de dienstregeling regelmatig te weinig capaciteit is. Als de Concessiehouder kan aantonen bij de
  Concessieverlener dat de capaciteit slechts incidenteel te klein is, hoeft er geen structurele
  oplossing te worden geboden;
 • is verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten en de registratie van het aantal reizigers zoals in
  het Programma van Eisen (PvE) van de van toepassing zijnde OV-concessie is bepaald.
  De Concessiehouder is het aanspreekpunt voor
 • de Buurtbusvereniging en zorgt dat zijn contactpersoon eenvoudig bereikbaar is en voldoende
  bevoegdheden heeft om de uitvoering te ondersteunen;
 • voor de reiziger. Hieronder valt bijvoorbeeld de communicatie over wijzigingen van de
  dienstregeling, tarieven, het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten.
 • de Concessieverlener en levert aanvullende gegevens indien deze relevant zijn ter beoordeling
  van de voortgang van het buurtbusproject.
  5 Versie definitief, 20181101
  Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891
  De Concessiehouder
 • organiseert de medische keuring en de rijvaardigheidstest voor de buurtbuschauffeurs;
 • verzorgt les/training. Dit kan technische instructie zijn op materieel en/of apparatuur maar ook op
  de gebieden klantgerichtheid, verkeersregels en sociale veiligheid;
 • toont aan tegenover de Concessieverlener dat de buurtbuschauffeurs met zekere frequentie,
  maar tenminste 1 keer per 2 jaar vanaf zijn/haar 75ste levensjaar, medisch en op rijvaardigheid
  opnieuw beoordeeld wordt door een daarin deskundige organisatie (als bijvoorbeeld ROVON). De
  Concessiehouder kan deze expertise ook in zijn eigen organisatie hebben belegd. Er wordt op
  meerdere aspecten getest als bijvoorbeeld motoriek, bedienen en manoeuvreren, mentale
  besluitvaardigheid in moeilijkere verkeerssituaties.
 • biedt desgewenst een individuele buurtbuschauffeur een training of bijscholing aan.
  1.3 Buurtbusvereniging
  Het bestuur van een Buurtbusvereniging is eindverantwoordelijk voor het doen en laten van de
  vereniging en haar vrijwilligers.
  De Buurtbusvereniging
 • formuleert haar statuten en een huishoudelijk reglement;
 • is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de vrijwillige chauffeurs zodat er voldoende
  chauffeurs zijn om de dienstregeling uit te kunnen voeren. Bij een nieuw op te richten vereniging
  kunnen de gemeente(n) en de Concessiehouder waarin de buurtbus gaat rijden een rol bij de
  werving spelen.;
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van dienstroosters voor chauffeurs;
 • kan aan de Concessiehouder voorstellen doen voor aanpassingen van de dienstregeling;
 • gaat zorgvuldig met de voertuigen om;
 • beantwoordt als eerste aanspreekpunt voor de reiziger met de buurtbus ook vragen en handelt
  indien mogelijk klachten af of verwijst de reiziger door naar de Concessiehouder;
 • overlegt met de Concessiehouder over de te volgen strategie als er problemen zijn met de sociale
  veiligheid, zoals bij vandalisme of bedreigingen;
 • vraagt subsidie aan bij de Concessieverlener op basis van de begroting en jaarrekening;
 • voert een administratie waarbij de Buurtbusvereniging kan aantonen welke kosten met de
  subsidiegelden zijn betaald.
  1.3.1 Eisen aan de buurtbuschauffeur
  Met betrekking tot de genoemde taken legt de chauffeur verantwoording af aan het bestuur van de
  Buurtbusvereniging.
  Algemene eisen
  De chauffeur
 • is in het bezit van een geldig rijbewijs B;
 • krijgt een intredekeuring bij een door de Concessiehouder aangewezen keuringsarts;
 • doorloopt een inwerkprogramma waarin hij/zij zich voorbereidt op zijn/haar taken;
 • volgt opleidingen/trainingen zoals technische instructie m.b.t. materieel en apparatuur en op de
  gebieden klantgerichtheid en sociale veiligheid, voor zover deze worden aangeboden;;
 • is tijdens de rit niet onder invloed van alcohol en/of drugs en/of van medicatie die de
  rijvaardigheid kan beïnvloeden;
 • meldt actief bij de Buurtbusvereniging wanneer sprake is van een omstandigheid in zijn/haar
  gezondheid die een risico kan vormen voor het adequaat besturen van een voertuig;
 • kan, als hij/zij de rijvaardigheidstest niet haalt de taak van chauffeur voor reizigers niet meer
  vervullen.
  Tijdens de uitvoering van zijn functie
  De chauffeur
 • is het visitekaartje van de buurtbus. Hij/zij ziet er representatief uit gedurende de buurtbusrit;
 • zorgt voor de veiligheid van de passagiers en vertoont correct, veilig en comfortabel rijgedrag;
  6 Versie definitief, 20181101
  Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891
 • controleert of de reiziger een geldig reisproduct heeft;
 • leeft de dienstregeling na. Hierbij vermijdt hij vertragingen zoveel mogelijk. Uiteraard zonder
  verkeersovertredingen te begaan;
 • belt, bij pech onderweg, een, tussen Concessiehouder en vereniging voor dit doel afgesproken
  bereikbaar telefoonnummer;
 • belt evenzo als er een reden is die dwingt om af te wijken van de route;
 • wacht zolang als mogelijk is als op een knooppunt een aansluitende bus of trein niet op tijd is;
 • weigert een verzoek van een reiziger tot afwijking van de route, net als (wacht)verzoeken die
  eventueel tot vertraging kunnen leiden;
 • mag op verzoek van een reiziger wel buiten haltes, maar op de route, stoppen om de reiziger uit
  te laten stappen, op een veilige plek en volgens de geldende verkeersregels;
 • neemt vanuit zijn uitvoeringsverantwoordelijkheid ook de beslissing of wel of niet gereden kan
  worden bij extreme weersomstandigheden;
 • telt de reizigers die niet mee kunnen opdat de partijen onderbouwd kunnen vaststellen of inzet
  van een extra voertuig noodzakelijk is;
 • is ervoor verantwoordelijk dat passagiers tijdens de rit gebruikmaken van de zitplaatsen. Een
  passagier mag, conform wet- en regelgeving, niet staan tijdens de rit;
 • neemt de beslissing of een dier mee mag. Dieren mogen niet op zitplaatsen;
 • betaalt als veroorzaker de boete voor verkeersovertredingen tenzij binnen de Buurtbusvereniging
  of tussen Concessiehouder en Buurtbusvereniging daarover andere afspraken werden gemaakt.
 1. Starten en beëindigen buurtbusprojecten
  2.1 Starten
  Het initiatief voor het starten van een buurtbusproject kan vanuit een gemeente, een
  belangengroepering, een Concessiehouder of de Concessieverlener komen. De Concessieverlener
  beoordeelt de aanvraag. Als de aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een buurtbusproject
  in meerdere concessiegebieden c.q. gebieden van andere OV autoriteiten, dan pleegt de
  Concessieverlener overleg met de OV-autoriteiten van het aangrenzende gebied. Indien er in het
  concessie-overschrijdende gebied al een Buurtbusvereniging actief is, zal de Concessieverlener in
  dat geval ook overleggen met die reeds bestaande Buurtbusvereniging. Dit is vooral aan de orde als
  er sprake is van het (deels), overlappen van trajecten, of het hebben van gezamenlijke begin- en/of
  eindpunten.
  De Buurtbusverenging wordt opgericht als statutaire vereniging bij notariële akte als bedoeld in artikel
  BW 2:272 Na ontvangst van het onderzoeksrapport naar de vervoersbehoefte en een uitgewerkt
  voorstel van de Concessiehouder neemt de Concessieverlener over de aanvraag een besluit.
  Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer
 • aannemelijk te maken, tezamen met de Concessiehouder, dat er voldoende behoefte is aan
  vervoer, dat in een bediening naar het dichtstbijzijnde voorzieningencentrum c.q. knooppunt van
  openbaar vervoer of tussen twee knooppunten kan worden vormgegeven;
 • te zorgen voor een minimum van 400 reizigers per maand en aannemelijk te maken dat dit aantal
  naar verwachting in het eerste jaar word bereikt;
 • te zorgen voor het beschikbaar hebben van voldoende geschikte vrijwillige chauffeurs voor het op
  een verantwoorde wijze uitvoeren van de dienstregeling.
  Het is de verantwoordelijkheid van de buurtbusvereniging i.o:
 • om o.a. haar statuten te formuleren en een huishoudelijk reglement op te stellen.
  Het is de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder
 • te zorgen dat het buurtbusproject geen afbreuk doet aan ander openbaar vervoer van de
  rechthebbende Concessiehouder maar complementair werkt, dit ter beoordeling aan
  Concessieverlener;
 • te zorgen dat de dienstregeling aansluit op het aanbod van ander openbaar vervoer;
  2 Een aantal buurtbusverenigingen kent een andere organisatievorm. Dit heeft geen consequenties voor de
  wijze van samenwerken en de verantwoordelijkheden.
  7 Versie definitief, 20181101
  Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891
 • de dienstregeling, bedieningsperiode en bedieningsdagen op te stellen in samenspraak met de
  Buurtbusvereniging;
 • te beoordelen en onderbouwen dat de vervoervraag aansluit op een dienstregeling uitgevoerd
  met een 8-persoonsbus;
 • te onderbouwen hoe hij omgaat met ‘pieken’ in het reizigersaanbod;
 • te zorgen dat de beoogde dienstregeling van een nieuwe Buurtbusvereniging op de afgesproken
  dag kan starten.
  De Concessieverlener
 • voert gedurende het eerste jaar na oprichting van de Buurtbusvereniging de toetsing aan de
  getalsnorm niet door. De getalsnorm wordt over één kalenderjaar gemeten, over drie
  opeenvolgende maanden (juli en augustus niet meegerekend). De getalsnorm behoort dan
  gemiddeld 400 reizigers per buurtbus per maand te zijn;
 • toetst of de onderbouwing van de Concessiehouder dat het vervoeraanbod past bij de
  vervoervraag voldoende is.
  Partijen komen gezamenlijk een startdatum overeen vanaf wanneer partijen aan hun
  verantwoordelijkheden kunnen worden gehouden.
  2.2 Beëindigen
  • De Concessieverlener kan ambtshalve of op voorstel van een Buurtbusvereniging een
  buurtbusproject beëindigen indien het aantal reizigers minder is dan gemiddeld over een
  kalenderjaar 400 reizigers per buurtbus per maand, gedurende tenminste 3 opeenvolgende
  maanden (juli en augustus niet meegerekend).
  De Concessieverlener pleegt voorafgaand aan haar besluit in ieder geval overleg met de
  Buurtbusvereniging. In overleg met de Buurtbusvereniging en de Concessiehouder. Samen kijken
  zijof het mogelijk is om het aantal reizigers te vergroten. Als Concessiehouder en/of
  Concessieverlener vaststelt dat binnen een half jaar geen oplossing voorhanden is, of de
  maatregelen binnen een half jaar nadat ze getroffen zijn geen effect sorteren, dan kan het
  buurtbusproject worden beëindigd.
  • De Concessieverlener kan ambtshalve of op voorstel van een Buurtbusvereniging een
  buurtbusproject ook beëindigen indien de vereniging onverantwoord met personeel en/of
  materieel omgaat.
  • De Concessieverlener kan ambtshalve of op voorstel van een Buurtbusvereniging een
  buurtbusproject ook beëindigen indien een project op grond van herstructurering van het
  regionale aanbod van openbaar vervoer wordt geïntegreerd in, of vervangen door, een ander
  collectief vervoersysteem, zulks ter beoordeling van GS.
  Partijen overleggen over de datum van beëindiging;
  Ambtshalve beëindiging van een buurtbusproject vindt niet eerder plaats dan drie maanden nadat
  Concessieverlener het besluit tot opheffing heeft genomen;
  De Concessiehouder maakt het opheffen van het buurtbusproject publiekelijk bekend.
 1. Financiën
  Bijdrage Concessieverlener
  De provincies kennen een subsidieverordening waarvan de Buurtbusvereniging gebruik kan maken.
  De Buurtbusvereniging die gebruik maakt van deze subsidieverordening voert een dusdanige
  administratie dat de vereniging bij een controle door de Concessieverlener kan aantonen welke
  kosten vanuit deze gelden zijn betaald.
  Subsidie gemeenten
  Buurtbusverenigingen kunnen bij de gemeenten waarin de Buurtbus rijdt een subsidieverzoek
  indienen. Of er een subsidie verstrekt wordt, en de eventuele hoogte hiervan, kan verschillen per
  gemeente.
  Uitgaven Concessiehouder
  Training en opleiding, medische keuring(en) en rijvaardigheidstoetsen voor chauffeurs betaalt de
  Concessiehouder.
  8 Versie definitief, 20181101
  Gelderland: zaaknummer.: 2018-012400 / Overijssel: mapnummer: 5118891